Horaris 2009

Bàsic 1 / 30 horas
- Lunes y Miércoles de 18.00 a 19.30
- Lunes y Miércoles de 19.30 a 21.00
- Martes y Jueves de 18.00 a 19.30
- Martes y Jueves de 19.30 a 21.00
Del 16 de març al 28 de maig

Bàsic 2 / 30 hores
- Dilluns de 19.30 a 21.00
Del 16 de març al 13 d'agost

Conversa (Elemental i Intermedi) / 45 hores
- Dilluns de 18.00 a 19.30
Del 23 de març al 19 de novembre

Gramática (Intermedi i Suficiència) / 45 hores
- Dilluns de 19.30 a 21.00
Del 23 de març al 19 de novembre

Per a més informació, poseu-vos en contacte amb el correu electrònic catalanenchile@gmail.com, consulteu la web del Centre Català o truqueu al telèfon 232 26 99 (de 15 a 19 hores)

dilluns, 27 d’octubre de 2008

Bàsic 1 - Programa

I. DESCRIPCIÓN DEL CURSO

Curso de catalán comunicativo de nivel inicial (A1).

II. OBJETIVOS

a. OBJETIVOS GENERALES

Desarrollar competencias lingüísticas y socioculturales mínimas que permitan al estudiante interactuar de manera simple.

b. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Reconocer palabras familiares y expresiones muy básicas sobre temas propios de la familia y el entorno concreto e inmediato, si la gente habla poco a poco y con claridad.
2. Comprender nombres familiares y palabras o frases muy sencillas, como las que aparecen en anuncios, carteles y catálogos.
3. Formular y responder preguntas de manera sencilla sobre temas familiares o temas relacionados con necesidades inmediatas.
4. Expresarse mínimamente por escrito: escribir postales cortas y sencillas, rellenar formularios con datos personales, etc.

III. CONTENIDOS

§ Información personal.
§ Relaciones familiares y sociales.
§ Descripción física y de carácter.
§ Lugares de residencia, localizaciones y indicaciones.
§ Estudios, trabajo y relaciones profesionales.
§ Actividades cotidianas, tiempo libre y vacaciones.
§ Horarios y servicios públicos.
§ Compras.
§ Comer y beber.
§ Opiniones, gustos y preferencias.

IV. METODOLOGÍA

Utilizamos una metodología comunicativa y de inmersión lingüística. Se anima a los estudiantes a hablar en catalán desde el primer día. El objetivo principal es que desarrollen sus habilidades lingüísticas en catalán de acuerdo al nivel y los contenidos propios del curso.

V. HORARIOS Y FECHAS

§ Duración: 30 horas cronológicas.
§ Horarios: Lunes y Miércoles de 17.00 a 20.00.

VI. EVALUACIÓN

1. Asistencia y participación 70%
2. Evaluación continua 30%

VII. BIBLIOGRAFÍA

§ Veus 1. Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2004.
§ Diccionari bàsic català-castellà castellà-català.
§ Quaderns de lectura progressiva. Bàsic 1. Barcelona, Castellnou Edicions.
§ Viure a Catalunya. Comencem a parlar. Barcelona, Secretaria de Política Lingüística, Generalitat de Catalunya, 2003. Disponible en: www6.gencat.net/ llengcat /publicacions/comencem/
§ Viure a Catalunya. Vocabulari en imatges. Barcelona, Secretaria de Política Lingüística, Generalitat de Catalunya, 2003. Disponible en: www6.gencat.net/llengcat/publicacions/viure/

VIII. INFORMACIÓN ADICIONAL

§ Para cualquier duda o consulta, pueden escribir a pduarte@lectorats.net.
§ Para mantenerse al día de la actualidad cultural catalana en Chile, pueden visitar la Agenda Xilena de Cultura Catalana (AXCC) en http://agendachilenadeculturacatalana.blogspot.com/.
§ Si necesitan un diccionario, existen diversas versiones on-line, accesibles desde la AXCC. Para versiones en papel, pueden dirigirse a las librerías Takk (Andrés de Fuenzalida 18) y Nueva Altamira (Las Urbinas 23), en Providencia.

diumenge, 26 d’octubre de 2008

Bàsic 2 - Programa

CURS DE LLENGUA CATALANA
NIVELL BÀSIC 2


I. DESCRIPCIÓ DEL CURS

Curs de català comunicatiu de nivell inicial/bàsic (A1/A2).

II. OBJECTIUS

a. OBJECTIUS GENERALS

1. Desenvolupar les competències lingüístiques i socioculturals mínimes que permtin l’alumne d’interactuar de manera simple.

b. OBJECTIUS ESPECÍFICS

1. Comprendre i utilitzar expressions quotidianes i familiars, i frases molt senzilles encaminades a satisfer les primeres necessitats.
2. Descriure casa seva, parlar de la seva vida i explicar quines coses els agraden o prefereixen menjar o fer.
3. Interactuar d’una manera senzilla a condició que l’altra persona parli a poc a poc i amb claredat i que estigui disposada a ajudar.

III. CONTINGUTS

§ Descriure casa seva i el seu veïnat
§ Parlar de fets esdevinguts en el passat
§ Comentar temes d’actualitat
§ Expressar sentiments, gustos i preferències
§ Convidar a algú a fer alguna cosa
§ Fer propostes i valoracions, i rebutjar-les
§ Donar i acceptar excuses
§ Reaccionar davant una notícia
§ Explicar projectes de futur

IV. METODOLOGIA

Utilitzem una metodologia comunicativa, on els estudiants són adreçats en català des del primer dia i on l'objectiu principal és que desenvolupin les habilitats comunicatives d'acord al nivell de coneixement que s'està treballant i les seves capacitats.


V. HORARIS I DATES

§ Inici: dilluns 17 de març.
§ Fi: dilluns 18 d’agost.
§ Horaris: dilluns de 18.30 a 20.00.

VI. AVALUACIÓ

1. Assistència i participació 70%
2. Prova final 30%

VII. BIBLIOGRAFIA

§ Veus 1. Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2004.
§ Veus 2. Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2007.
§ Diccionari bàsic català-castellà castellà-català.
§ Quaderns de lectura progressiva. Bàsic 2. Barcelona, Castellnou Edicions.
§ Viure a Catalunya. Comencem a parlar. Barcelona, Secretaria de Política Lingüística, Generalitat de Catalunya, 2003. Disponible en: www6.gencat.net/ llengcat /publicacions/comencem/
§ Viure a Catalunya. Vocabulari en imatges. Barcelona, Secretaria de Política Lingüística, Generalitat de Catalunya, 2003. Disponible en: www6.gencat.net/llengcat/publicacions/viure/

VIII. INFORMACIÓ ADDICIONAL

§ Per qualsevol dubte o consulta, podeu adreçar-vos a la direcció de correu pduarte@lectorats.net o bé visitar el bloc dels cursos del Centre Català a l’adreça següent: http://catalanenchile.blogspot.com/.
§ Si necessiteu un diccionari, existeixen diverses versions on-line, accessibles des del bloc del curso. Per a versions en paper, podeu dirigir-vos a les llibreries Takk (Andrés de Fuenzalida 18) i Nueva Altamira (Las Urbinas 23), a Providencia.
§ Per mantenir-vos al dia de l’actualitat cultural catalana a Xile, podeu visitar l’Agenda Xilena de Cultura Catalana (AXCC) a http://agendachilenadeculturacatalana.blogspot.com/.

dimecres, 8 d’octubre de 2008

Bàsic 1 - Unitat 3

Els Pets, Bon dia

divendres, 22 d’agost de 2008

Curs d'escriptura i gramàtica

I. DESCRIPCIÓ DEL CURS

Curs de llengua catalana de nivell pre-intermedi, intermedi i post-intermedi (B1/B2/C1).


II. OBJETIUS

a. OBJETIUS GENERALS

Desenvolupar les competències lingüístiques i socioculturals mínimes que permetin l’alumne d’interactuar de manera autònoma o experimentada.

b. OBJETIUS ESPECÍFICS

Nivell B1: Comprendre les idees principals d’una informació clara sobre temes relatius a la feina, a l’escola, a l’oci, etc. Fer front a la major part de situacions lingüístiques que poden aparèixer quan es viatja en una zona on es parla la llengua objecte d’aprenentatge. Produir un discurs senzill i coherent sobre temes que li són familiars o d’interès personal. Descriure fets i experiències, somnis, esperances i ambicions, i donar raons i explicacions de les opinions i projectes de manera breu.

Nivell B2: Comprendre les idees principals de textos complexos sobre temes tant concrets com abstractes, incloent-hi discussions tècniques en el camp de l’especialització professional. Expressar-se amb un grau de fluïdesa i d’espontaneïtat que fa possible la interacció habitual amb parlants nadius sense que comporti tensió per a cap dels interlocutors. Produir textos clars i detallats en una àmplia gamma de temes i expressar un punt de vista sobre una qüestió, exposant els avantatges i els inconvenients de diverses opcions.

Nivell C1: Comprendre una àmplia gamma de textos llargs i complexos, i en reconeix el sentit implícit. Expressar- se amb fluïdesa i espontaneïtat sense haver de cercar d’una manera gaire evident paraules o expressions. Utilitzar la llengua de manera flexible i eficaç per a propòsits socials, acadèmics i professionals. Produir textos clars, ben estructurats i detallats sobre temes complexos, i demostra un ús controlat d’estructures organitzatives, connectors i mecanismes de cohesió.


III. CONTINGUTS

 Gramàtica i lèxic
 Comprensió lectora i expressió escrita


IV. METODOLOGIA

Utilitzem una metodologia comunicativa. Les classes es configuren en forma de taller on els estudiants han de participar de manera continuada i activa, d’acord a les seves possibilitats i el seu nivell.


V. HORARIS I DATES

 Durada: 15 hores
 Horaris: Dilluns de 18.30 a 20.00
 Del 18 d’agost al 27 d’octubre


VI. BIBLIOGRAFIA MÍNIMA

 Curs de llengua catalana. Nivell C. Barcelona, Castellnou, 2001.
 Diccionari bàsic català-castellà castellà-català.


VII. INFORMACIÓ ADDICIONAL

 Per qualsevol dubte o consulta, podeu adreçar-vos a la direcció de correu pduarte@lectorats.net o bé visitar el bloc dels cursos del Centre Català a l’adreça següent: http://catalanenchile.blogspot.com/.
 Per mantenir-vos informats de la realitat catalana a Xile, podeu visitar el bloc de l’Agenda Xilena de Cultura Catalana (AXCC) a http://agendachilenadeculturacatalana.blogspot.com.
 Si necessiteu un diccionari, existeixen diverses versions on-line, accessibles des del bloc del curso. Per a versions en paper, podeu dirigir-vos a les llibreries Takk (Andrés de Fuenzalida 18) i Nueva Altamira (Las Urbinas 23), a Providencia.

Bàsic 3 - Programa

I. DESCRIPCIÓ DEL CURS

Curs de llengua catalana de nivell bàsic (A2+).

II. OBJECTIUS

a. OBJECTIUS GENERALS

1. Desenvolupar les competències lingüístiques i socioculturals mínimes que permetin l’alumne d’interactuar de manera bàsica.

b. OBJECTIUS ESPECÍFICS

1. Comprendre frases i expressions utilitzades habitualment i relacionades amb temes d’importància immediata (per exemple, informacions personals bàsiques, informacions familiars, compres, geografia local, ocupació)
2. Comunicar-se en situacions senzilles i habituals que exigeixin un intercanvi simple i directe d’informació sobre temes familiars i habituals.
3. Descriure, de manera senzilla, aspectes de la seva experiència o bagatge personal, aspectes de l’entorn immediat i assumptes relacionats amb necessitats immediates.
4. Presentar-se a les proves oficials de nivell Bàsic que organitza l’Institut Ramon Llull a Xile el mes de novembre.

III. CONTINGUTS

§ Descriure estats i canvis físics i anímics
§ Explicar rutines i fets passats
§ Parlar de mals i malalties
§ Compartir l’experiència professional i educativa
§ Expressar possibilitats i opinions

IV. METODOLOGIA

Utilitzem una metodologia comunicativa. Les classes es configuren en forma de taller on els estudiants han de participar de manera continuada i activa, d’acord a les seves possibilitats i el seu nivell.

V. HORARIS I DATES

§ Durada: 30 hores
§ Horaris: Dilluns i dimecres de 20.00 a 21.30
§ Del 18 d’agost al 29 d’octubre.

VI. BIBLIOGRAFIA MÍNIMA

§ Veus 2. Barcelona, Pamsa, 2007.
§ Quaderns de lectura progressiva. Bàsic 3. Barcelona, Castellnou Edicions.
§ Diccionari bàsic català-castellà castellà-català.

VII. INFORMACIÓ ADDICIONAL

§ Per qualsevol dubte o consulta, podeu adreçar-vos a la direcció de correu pduarte@lectorats.net o bé visitar el bloc dels cursos del Centre Català a l’adreça següent: http://catalanenchile.blogspot.com/.
§ Per mantenir-vos informats de la realitat catalana a Xile, podeu visitar el bloc de l’Agenda Xilena de Cultura Catalana (AXCC) a http://agendachilenadeculturacatalana.blogspot.com/.
§ Si necessiteu un diccionari, existeixen diverses versions on-line, accessibles des del bloc del curso. Per a versions en paper, podeu dirigir-vos a les llibreries Takk (Andrés de Fuenzalida 18) i Nueva Altamira (Las Urbinas 23), a Providencia.

dimecres, 19 de març de 2008

Curs de llengua i cultura (elemental/intermedi) - Programa

I. DESCRIPCIÓ DEL CURS

Curs de llengua i cultura catalana de nivell elemental/intermedi (B1/B2).

II. OBJECTIUS

a. OBJECTIUS GENERALS

1. Desenvolupar les competències lingüístiques i socioculturals mínimes que permetin l’alumne d’interactuar de manera autònoma.

b. OBJECTIUS ESPECÍFICS

Per a alumnes de nivell elemental

1. Entendre la informació principal, els detalls rellevants, el propòsit i les opinions de l’autor de textos reals, de caràcter informatiu i divulgatiu, i textos senzills d’opinió.
2. Demanar i donar informació, explicar fets, expressar opinions i propostes.
3. Entendre i extreure la informació rellevant de seqüències orals pròpies de situacions de la vida quotidiana (anuncis, notícies, diàlegs breus, entrevistes).
4. Participar en converses sobre temes de la vida quotidiana, fent explicacions, descripcions, etc.

Per a alumnes de nivell intermedi

1. Entendre un ampli ventall de textos de tipus divers, de caràcter no especialitzat, fer-ne una comprensió general i detallada i inferir informació, punts de vista i actituds implícites en el text, aplicant diferents estratègies de lectura d’acord amb l’objectiu.
2. Escriure textos descriptius, narratius o discursius de caràcter no especialitzat relacionats amb l’àmbit privat, laboral o acadèmic, amb una estructura coherent, idees clarament cohesionades i l’expressió adequada a la situació.
3. Comprendre textos orals en registre col·loquial o de formalitat mitjana, d’extensió diversa, com ara diàlegs, notícies comentades, converses sobre un tema polèmic, conferències.
4. Regular el propi discurs, interactuar amb un interlocutor per tal de resoldre una tasca i de conversar sobre un tema d’interès general.

III. CONTINGUTS

§ Temes de cultura catalana (la llengua, les institucions públiques, les arts, la situació de la dona, l’economia, els fluxos migratoris, etc.)
§ Temes d’interès general de l’alumnat.
§ Interessos personals de cada alumne.

IV. METODOLOGIA

Utilitzem una metodologia comunicativa. Les classes es configuren en forma de taller on els estudiants han de participar de manera continuada i activa, d’acord a les seves possibilitats i el seu nivell.


V. HORARIS I DATES

§ Durada: 30 hores
§ Horaris: Dimecres de 18.30 a 20.00
§ Del 19 de març al 20 d’agost.

VI. AVALUACIÓ

1. Assistència i participació 70%
2. Prova 30%

VII. BIBLIOGRAFIA MÍNIMA

§ Catalunya, terra de contrastos. Barcelona, Generalitat de Catalunya, 2003.
§ Històries de Catalunya. Sèrie Documental sobre la Història de la Vida Quotidiana. Televisió de Catalunya, 2003.
§ Català Fàcil 1 a 8. Vic, Eumo Editorial, 2004-2006.
§ Quaderns de lectura progressiva. Elemental 1, 2 i 3. Barcelona, Castellnou Edicions.
§ Diccionari bàsic català-castellà castellà-català.

VIII. INFORMACIÓ ADDICIONAL

§ Per qualsevol dubte o consulta, podeu adreçar-vos a la direcció de correu pduarte@lectorats.net o bé visitar el bloc dels cursos del Centre Català a l’adreça següent: http://catalanenchile.blogspot.com/.
§ Si necessiteu un diccionari, existeixen diverses versions on-line, accessibles des del bloc del curso. Per a versions en paper, podeu dirigir-vos a les llibreries Takk (Andrés de Fuenzalida 18) i Nueva Altamira (Las Urbinas 23), a Providencia.

divendres, 14 de març de 2008

Bàsic 1 - Activitats

A fi de poder consolidar el que hem vist a classe aquesta primera setmana, podeu començar a fer les activitats 1 a 13 del llibre d'exercicis de la unitat 1. Les correccions són al final del cápítol.

A fin de poder consolidar lo que vimos en clase esta primera semana, pueden empezar a hacer las actividades 1 a 13 del libro de ejercicios de la unidad 1. Las correcciones están al final del capítulo.